Podmínky používání

PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ APLIKACE

Provozovatelem této aplikace je obchodní společnost MOOOD factory, s.r.o., IČO 06832091, spisová značka C 289803 vedená u Městského soudu v Praze, sídlo Antala Staška 1859/34, Krč, 140 00 Praha 4 (dále jen „provozovatel“). Aplikace je určena pro anonymizovaný monitoring spokojenosti v oblasti HR v reálném čase.

Přístup do aplikace je možný jen s využitím individuálních přístupových údajů. Prosím, nakládejte proto s Vašimi přístupovými údaji odpovědně a nesvěřujte je nepovolaným osobám. Jakékoliv vložené údaje můžete v aplikaci kdykoliv sami změnit či odstranit. Veškeré údaje Vámi vložené do aplikace jsou ihned šifrovány a aplikace je zabezpečena proti jejich zneužití.

Provozovatel, zaměstnavatel ani žádná jiná osoba nezpracovává žádné do aplikace vložené údaje coby osobní údaje ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR). Jediným výstupem aplikace pro zaměstnavatele je zcela anonymní, hromadný údaj bez jakékoliv vazby k identifikovatelné fyzické osobě, případně vložený komentář určený zaměstnavateli, který může či nemusí obsahovat identifikaci autora dle jeho volby.

Přes veškerou snahu nezaručuje provozovatel chod aplikace a její činnost bez případné chyby, přerušení či poruchy, a neručí proto za jakékoliv škody či ztráty takovou událostí vzniklé. Uživatel je povinen sám si vhodným způsobem zálohovat data a je odpovědný za jakýkoliv obsah, který do aplikace vloží. Uživatel sám plně odpovídá za aktivity prováděné v aplikaci pod jeho uživatelským jménem a heslem. Poskytovatel neručí za škody vzniklé neoprávněným použitím přihlašovacích údajů.

Uživatel nesmí užívat aplikaci bez akceptace těchto podmínek; užívat aplikaci, není-li k tomu oprávněn; užívat aplikaci způsobem, který by byl nelegální, neetický či z jiného důvodu nevhodný; užívat aplikaci k jinému účelu, než pro který je určena; poskytnout při registraci a užívání aplikace nepravdivé údaje či poskytnout své přihlašovací údaje nepovolané třetí osobě. Provozovatel je oprávněn měnit obsah a podmínky užívání aplikace, případně kdykoliv bez jakékoliv náhrady poskytování aplikace a/nebo její činnost ukončit, přerušit, změnit či přemístit.

Obsah aplikace je ve všech částech chráněn zejména právem autorským a jakékoliv jeho využití nad rámec účelu, než pro který je určen, je zakázáno. Provozovatel tímto informuje účastníky, že v aplikaci může využívat tzv. cookies, a to výlučně za účelem usnadnění jejího technického chodu. Správu nebo zákaz cookies lze provádět nástroji všech běžných prohlížečů.